Izglītības iestādes misija – 

turpināt attīstīt un pilnveidot izglītojamiem draudzīgu, drošu, radošu un mūsdienīgu izglītības iestādi, kurā tiek sekmēta izglītojamo vispusīga un harmoniska attīstība.

Izglītības iestādes vīzija par izglītojamo – 

izglītojamais, kurš atbilstoši savām spējām, veselības stāvoklim, pielieto iegūtās zināšanas un prasmes dažādās situācijās, sagatavots patstāvīgai dzīvei sabiedrībā, sekmējot izglītojamo ar speciālām vajadzībām iekļaušanos sabiedrībā kopumā.

Izglītības iestādes vērtības cilvēkcentrētā veidā. 

Mūsu vērtība dažādība.
Mūsu ikdiena - sadarbība.
Mūsu mērķis - izaugsme.