Vēsture

1959./1960. gadā paralēli Katvaru pamatskolai tiek atvērta Katvaru internātpalīgskola. Līdz 1972.gadam zem viena jumta pastāv divas skolas – palīgskola un pamatskola. Tiek uzņemti 30-40 skolēni, kuriem nepieciešama speciālā izglītība.

No 1959.-1964. gadam skolu vada Ance Melnace Vilcāne. Notiek esošo muižas ēku pārbūve, internāta, ēdnīcas vajadzībām.

No 1964. – 1968. gadam par skolas direktoru strādā Auseklis Celmiņš. Notiek materiālās bāzes pilnveidošana un izveidota galdniecība.

No 1968.-1972.gadam direktora Vitolda Jaunušāna vadībā tiek iekārtots sporta laukums.

Uldis Kalniņš par direktoru strādā no 1972.-1981 un no 1987.-1997.gadam.

1975.gadā vasarā tiek likti pamati jaunajai skolas – internāta ēkai, kuru atklāj 1978.gada 3.februārī.

No 1978.gada 5.-9.klases mācās jaunajā skolas korpusā, 1.- 4.klases skolēni mācās muižas ēkā.

Skolā mācās bērni ne tikai no Limbažu rajona, bet no visas Latvijas bērnu namiem. Līdz 80. gadiem skola apdzīvota visu gadu, jo bāreņiem šeit ir arī mājas!

No 1982.-1987.gadam skolas vadība tiek uzticēta Pēterim Trijecim. Tiek pārbūvēta pirts ēka.

Ik rudeni un pavasari skolēni un pedagogi dodas palīgos uz p/s „Katvari”. Skolai ir palīgsaimniecība, ko apstrādā bērni un skolas darbinieki.

No 1990. – 1999. mācību gadam skolā mācās krievu tautības bērni ar krievu mācību valodas apmācību. To vada skolotāji Ira Vetrova un Alise Brauna.

Skolēni apgūst prasmes šūšanā, galdniecībā un lauksaimniecībā. 90. gados skolotāja Dzidra Bolgzda ar meitenēm piedalās speciālo skolu modes skatēs Lielplatonē un balles tērpus demonstrē Rundāles pilī.

„Es sapni par dzimteni pagalvī likšu” – šie K.Skalbes vārdi iekalti 1990.gada novembrī atklātajā un iesvētītajā akmenī nepamatoti represētajiem Katvaru pagasta iedzīvotājiem. Šī piemiņas zīme uzstādīta netālu no skolas ēkas, vienā no visskaistākajām vietām – ezera krastā starp lielajiem parka kokiem.

No 1997.- 2000.gadam par skolas direktoru konkursa rezultātā sāk strādāt Aivars Tomiņš. Skolā tiek pārbūvēta katlumāja, sakārtota ūdenspiegāde. No 1999.gada skola pārņem uzsākto tradīciju speciālo skolu Vidzemes novada mākslinieciskās pašdarbības festivālu.

No 2000.-2005.gadam skolas direktors ir Jānis Balodis. Notiek ēdināšanas bloka pārbūve un remonts. Attīrīšanas iekārtu renovācija. Sākot ar 2001./2002.mācību gadu skolā tiek iekārtota datorklase.

No 2005.-2018.gadam skolas direktore ir Iveta Tirzīte. Līdz 2005.gadam mācības notiek divās ēkās, muižas ēkā no 1.-4.klasei un „jaunajā” korpusā no 5.-9.klasei un arodklasēm, ar 2005./2006.mācību gadu mācības notiek tikai jaunajā korpusā.

No 2018.gadā par skolas direktori sāk strādāt Agija Straume.

2007.gadā skola iegūst starptautisko EKO skolas nosaukumu. Tiek iekārtota trenažieru zāle un sporta zāle, tiek izveidots jauns sporta laukums. Ir iegādāti velosipēdi riteņbraukšanas nodarbībām, attīstās nūjošana.

2008.gadā iegūst pirmo Zaļo karogu.

Izremontēts internāts, dušas, iegādātas jaunas mēbeles un autobuss.

2008.gadā izstrādātais Norvēģijas finanšu instrumenta līdzfinansētā projekts Zemes siltuma demonstrācijas ieviešana Katvaru speciālajā internātpamatskolā un pieredzes izplatīšana Rīgas reģionā veiksmīgi izturējis visas pārbaužu fāzes un ir apstiprināts ieviešanai.

2009.gadā sākas darbs pie projekta realizēšanas, zemes siltuma apkures ierīkošanas un skolas siltināšanas. To veic būvfirma „Kubs”.

Skola vairakkārt mainījusi savu nosaukumu: no 1959.gada līdz 1990.gadam – Katvaru internātpalīgskola. 1990.-2004.gada 25.novembrim skola tiek saukta par Katvaru speciālo internātpalīgskolu. 2004. – 2017.gadam skola tiek dēvēta par Katvaru speciālo internātpamatskola. 2017.-2019.gadam skolas nosaukums  tika mainīts uz Katvaru internātpamatskolu.  Šobrīd no 2019.gada 1.augusta skolas nosaukums ir Limbažu novada speciālā pamatskola.

 1959.gads
2009.gads 
2019.gads