Psihologs

Psihologa pakalpojumi:

 • psiholoģiskā izpēte individuāli un grupā, iespēja iegūt atzinumu par psiholoģisko izpēti;
 • rekomendāciju izstrāde;
 • konsultēšana individuāli vai grupās saistībā ar bērna uzvedību;
 • sadarbība ar citiem izglītības vides speciālistiem atbalsta komandas darbā;
 • nepieciešamības gadījumā veic psiholoģiskā klimata izpēti (novērtēšanu) izglītojamo klasē vai grupā;
 • ja izglītojamais tiek konsultēts valsts vai pašvaldības pedagoģiski – medicīniskajā komisijā, izglītojamajam ir nepieciešami atbalsta pasākumi mācību procesā un valsts pārbaudes darbos, vai citos nepieciešamības gadījumos izglītības psihologs sniedz atzinumu par psiholoģiskās izpētes (novērtēšanas) rezultātiem;
 • individuāli konsultē izglītojamos, viņu vecākus vai citus likumiskos pārstāvjus, pedagogus, citus speciālistus par problēmām, kas saistītas vai var radīt izglītojamajam grūtības mācību un audzināšanas procesā, sekmīgā mācību vielas apguvē, saskarsmē ar vienaudžiem, pedagogiem, citiem izglītības iestādes darbiniekiem, izglītojamā vecākiem un citos gadījumos, kuros konkrētā izglītības psihologa kompetence ir atbilstoša, lai sniegtu konsultācijas;
 • krīzes intervence, kad nepieciešams novērst īslaicīgās un potenciāli ilglaicīgās traumas sekas;
 • no vardarbības cietušo bērnu un pieaugušo ilglaicīga rehabilitācija, kas ietver vardarbības pazīmju atklāšanu un vardarbības seku mazināšanu pašam cietušajam un visai ģimenes sistēmai, kā arī atkārtotas vardarbības risku mazināšanu, iekļaujot darbu arī ar vardarbības veicēju;
 • var būt par uzticības personu īpaši aizsargājamam cietušajam un sniegt atbalstu;
 • psihoizglītojošais darbs ar bērniem, pieaugušajiem, kā arī psiholoģijas un citu nozaru speciālistiem;
 • prevencijas programmu veidošana, plašākās sabiedrības informēšana un darbs valsts institūcijās, veidojot psihiskās veselības politiku kopumā;
 • klīniskās un veselības psiholoģijas profesionālās darbības jomā praktizējošie psihologi strādā arī specializētajās izglītības iestādēs.