Skolēnu sasniegumi

Limbažu novada speciālajā pamatskolā īpaši tiek akcentēta patriotiskā audzināšana – pilsoniskās vērtības tiek aktualizētas gan tiešajā mācību procesā, kā starppriekšmetu saikne, kā ārpusstundu un ārpusskolas aktivitāšu sastāvdaļa, gan kā visas izglītības iestādes politikas un kultūras neatņemama sastāvdaļa. Tas nozīmē, ka ikvienā mācību stundā, ārpusstundu un ārpusskolas pasākumā mērķtiecīgi tiek integrēti valstiskās un patriotiskās audzināšanas elementi.

Izglītojamo individuālie sasniegumi mācību priekšmetu olimpiādēs, konkursos, skatēs un sacensībās

2022./2023.mācību gads

Pilnveidojot savu personību izglītojamie darbojās 13 interešu pulciņos. Ar saviem sasniegumiem mācībās un ārpusstundu darbā viņi ir piedalījušies un pārstāvējuši skolu dažādās sporta spēlēs, konkursos, projektos un citās Latvijas un starptautiska mēroga aktivitātēs.

Notikums Dalībnieki un iegūtās
vietas
Skolotāja
Latvijas Republikas
speciālo izglītības iestāžu 6.-9. klašu angļu valodas
olimpiādē.
Tīna Karolīna Brīvniece
(6. kl.), Ieva Liāna
Braune (7. kl.), Rihards Edgars Matuļēvičs (8.
kl.) un Adrians Barans
(9. kl.).
Marta Lapiņa
Bērnu un jauniešu vizuāli
plastiskās mākslas
konkurss izstāde “Mocīša
darbnīca 17
”Mototūrisms””.
I pakāpes diploms: “Pa
kalnainajiem Bergeras
ceļiem” – Daniels
Tihomirovs (8.kl.)
III pakāpes diploms:
“Brīvdienu ceļojums
Rīga – Aloja” – Artūrs
Kozlovskis (6.kl.).
Baiba Skujiņa
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”I pakāpes diploms:
“Dzilnas dziesma ceļā
uz Dziesmu svētkiem”
– Samuels Kozlovskis
(4.kl.)
II pakāpes diplomi:
“Dziesmas pinu
vainagā” – Dženeta
Putniņa (4.kl.),
“Dziedot dzimu,
dziedot augu” – Nikola
Ansone (3.kl.).
Bērnu un jauniešu
vizuāli plastiskās
mākslas konkurss
izstāde “Daba mums
apkārt. Pļava 17 “Pļavā
peļu daudz””.
I pakāpes diploms:
“Punktainās draiskules”
– Samuēls Kozlovskis
(4.kl.), Ervīns Matuļēvičs
(4.kl.), Santa Ududa (1.a
kl.), Sabīne Ududa (1.a
kl.).
Bērnu un jauniešu
vizuāli plastiskās
mākslas konkurss
izstāde “Mocīša
darbnīca 17
”Mototūrisms””.
II pakāpes diploms:
“Uzgriez ceļojumu” –
Samuels Kozlovskis
(4.kl.), Roberts Padans
(5.kl.).
Ruta Kantiniece
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Latvijas Dziesmu svētku 150 toņi un pustoņi”I pakāpes diploms:
“Dziesmu svētki Katvaru
parkā” – Matīss
Miškovskis (4.kl.),
Katrīna Lūkina (5.kl.),
Roberts Padans (5.kl.)
I pakāpes diploms:
“Ziedi mieram” –
Kristīne Roberta (7.kl.),
Samanta Guste (7.kl.),
Ieva Liāna Braune (7.kl.).
Bērnu un jauniešu
vizuāli plastiskās
mākslas konkurss
izstāde “Daba mums
apkārt. Pļava 17 “Pļavā
peļu daudz””.
I pakāpes diploms:
“Pelēkā akmens stāsts” –
Ieva Liāna Braune
(7.kl.), Samanta Guste
(7.kl.), Kristīne Roberta
(7.kl.), Oskars Veinbergs
(7.kl.) I pakāpes diploms:
“Runča Mura sapnis par
ziedošo pļavu” – Dženeta
Putniņa (4.kl.), Matīss
Miškovskis (4.kl.),
Katrīna Lūkina (5.kl.).
Dizaina un tehnoloģiju
pasākumā “Kam čaklas
rokas, tam darbi sokas
Samuēls Kozlovskis
(4.kl.).
Dizaina un tehnoloģiju
pasākumā “Kam čaklas
rokas, tam darbi sokas”
Sabīna Ududa (1.a kl.).Sandra Zaķe
Dalība Dzejas dienas
akcijā “Mans dzejas
pavediens”.
Ieva Liāna Braune (7.kl.),
Tīna Karolīna Brīvniece
(6.kl.), Oskars Veinbergs
(7.kl.).
Evita Jakovļeva
Latviešu valodas
aģentūras konkursā
“Koki rudenī”.
Tīna Karolīna Brīvniece
(6.kl.).
Latviešu valodas
aģentūras konkurss
“Rūķu paslēpes”.
Pateicība 4.klases
skolēniem Dženeta
Putniņa, Raivo Cvetkovs,
Samuēls Kozlovskis,
Matīss Miškovskis.
Latvijas agronomu
biedrība “Mana zaļā
palodze”.
Pateicība – 1.a, 1.b, 2.,
3.klasei.
Dabas aizsardzības
pārvaldes konkurss “Roņi
liedagā”.
Ievas Liānas Braunes
(7.kl.), Rinalda
Audzēviča (1.kurss)
dzejoļi iespiesti grāmatā
“Roņi liedagā”.
Vidzemes zonas speciālo
skolu skolēnu Dzejas
dienas pasākums
“Brīnumi? Brīnumi!
Brīnumi nu gan…”.
Pateicība – Ieva Liāna
Braune (7.kl.)
Atzinība – Roberts
Padans (5.kl.).
Dizaina un tehnoloģiju
pasākumā “Kam čaklas rokas, tam darbi sokas”.
Paula Volkova (2.kl.),
Nikola Ansone (3.kl.).
Solvita Ādamsone
XV sporta spēles bērniem
un jauniešiem ar
speciālām vajadzībām
„Mēs varam 2022”.
Tīna Karolīna Brīvniece
(6.kl), Kristīne Roberta
(7.kl), Roberts Padans
(5.kl), Daniels
Tihomirovs (8.kl), Atis
Mikuļskis (9.kl).
Aija Veispāle –
Cīrule
LSO sacensībās futbolā.Ārons Burkēvičs (8.kl.),
Rihards Edgars
Matuļēvičs (8.kl.), Atis
Mikuļskis (9.kl.), Daniels
Tihomirovs (8.kl.).
LSO sacensības Rudens
krosā.
2.vieta 500 m distancē –
Ieva Liāna Braune (7.kl.)
3.vieta 1000 m distancē –
Rihards Edgars
Matuļēvičs (8.kl.).
LSO sacensībās futbolā.4.vieta B grupā : Ieva
Liāna Braune (7.kl.),
Tīna Karolīna Brīvniece
(6.kl.), Samanta Guste
(7.kl.), Katrīna Lūkina
(5.kl.).
LSO sacensībās futbolā.4.vieta A grupā: Ārons
Burkēvičs (8.kl.), Artūrs
Kozlovskis (6.kl.),
Samuēls Kozlovskis
(4.kl.), Daniels Paučs
(2.kl.), Daniels
Tihomirovs (8.kl.)
LSO sacensībās florbolā.3.vieta B divīzijā Rihards
Edgaru
Matuļēvičs(8.kl.), Ārons
Burkēvičs (8.kl.)
Aija Veispāle –
Cīrule
LSO sacensības slēpošanā1.vieta 600 m slēpojumā
– Ieva Liāna Braune
(7.kl.)
3.vieta komandas stafetē
– Ieva Liāna Braune
(7.kl.), Ārons Burkēvičs
(8.kl.), Rihards Edgars
Matuļēvičs (8.kl.)
Eiropas līmeņa
slēpošanas sacensībās
“Special olympics European cross country
skiing Otepaa 2023”
Latvijas izlases komandā
3.vieta 2,5 km
slēpošanas distancē brīvajā stilā – Ārons
Burkēvičs (8.kl.)
Pasaules bērnu un
jauniešu futbola
sacensības jauniešiem
Gotijas kauss 2023.
Latvijas izlases sastāvā
Ārons Burkevičs.
Komanda izcīnīja 3.
vietu.
Pasaules Vasaras spēles
Berlīnē.
2.vieta lodes grūšanā;
3.vieta tāllēkšanā B
grupā; 2.vieta jauktajā
stafetē 4x400m – Ginta
Anna Štolce.
LSO sacensības boče3.vieta – Roberts Padans
(5.kl.)
LSO sacensības
peldēšanā
3.vieta 4×25 m stafetē –
Atis Mikuļskis (9.kl.)
LSO sacensības dambretē2.vieta – Ieva Liāna
Braune (7.kl.)
LSO sacensības novusā4.vieta vienspēlē – Ārons
Burkēvičs (8.kl.).
Limbažu novada speciālās
pamatskolas skolēnu
lietišķās, vizuāli plastiskās,
kokapstrādes un dizaina
tehnoloģiju nodarbību
darbu izstāde Limbažu
Galvenajā bibliotēkā
Bērnu literatūras centrā.
Skolas skolēnu darbiBaiba Skujiņa
Ruta Kantiniece
Uldis Vāvers
Sandra Zaķe
Ilona Zeltiņa –
Skujiņa

2021./2022.mācību gads

Žurnālistikas pulciņa dalībnieki kopā ar skolotāju Evitu Jakovļevu ir izveidojuši 8 skolas avīzes
„Krāsainās lapas”. Avīze iznāk vienu reizi mēnesī no oktobra līdz maijam, atspoguļojot skolas
aktualitātes, pastāstot par notikumiem skolā un ievietojot atjautības uzdevumiem – brīvā laika
pavadīšanai.
Sporta pulciņš savus labos rezultātus ir sasnieguši, trenējoties kopā ar skolotāju Aiju Veispāli –
Cīruli, sekojošās sacensībās:
Latvijas Speciālās Olimpiādes vieglatlētikas sacensībās.
Ginta Anna Štolce (9.klase) 2.vieta 100 m skrējiens meitenēm;
Stefans Kozlovskis (2.klase) 3.vieta tāllēkšanā; 3.vieta 500 m skrējienā puišiem;
Ieva Liāna Braune (6.klase) 1.vieta tāllēkšanā; 3.vieta 500 m skrējienā meitenēm;
Markuss Kaspars Pētersons (2.klase) 2.vieta tāllēkšanā; 2.vieta bumbiņas mešanā;
Airita Sakalauska (5.klase) 2.vieta tāllēkšanā; 2.vieta bumbiņas mešanā;
Ričards Stavro (1.kurss) 1.vieta bumbiņas mešanā;
Māris Zariņš (2.kurss) 3.vieta bumbiņas mešanā;
3.vieta stafetē meitenēm 4x100m.
Latvijas Speciālās Olimpiādes cerību futbola sacensībās. Annija Upīte (6.c klase), Rihards Rozentāls –
Lejnieks (5.c klase), Jānis Rozentāls – Lejnieks (4.c klase), Dāvis Mitrovskis (8.c klase), Kārlis Gatis
Štolcs (1.kurss).
Latvijas Speciālās olimpiādes sacensībām peldēšanā.
Ričards Stavro: 50m brīvajā stilā tikai 3.vieta un kraulā uz muguras, ieguva 2. vietu.
Airitai Sakalauska: 2. vieta 25m brīvajā stilā,
Ginta Annai Štolce: 3. vieta 50m peldējumā.
Interešu izglītības pulciņā “Satiksmes noteikumi un satiksmes drošība velosipēda vadītājiem” 18
skolēni ieguvuši velosipēda vadītāja tiesības nokārtojot skolā CSDD eksāmenu.
Vizuālas un lietišķās mākslas pulciņos skolēni ir labi novērtēti dažādos māksliniecisko izpausmju
konkursos. Ar savu radošumu skolēnus atbalstīja skolotājas Baiba Skujiņa, Ruta Kantiniece, Ilona Zeltiņa
– Skujiņa.
Valmieras novada bērnu un jauniešu vizuāli plastiskās mākslas konkursam – izstādei “Ieskandinām
svētkus ar vēju”.
1. vieta: Kristīne Roberta (6.klase);
2. vieta: Jānis Rozentāls – Lejnieks (4.c klase);
3. vieta: Sandra Mizgina (9.c klase);
3. vieta: Samanta Guste (6.klase);
Elizabete Jirgena (9.klase) un Ginta Anna Štolce (9.klase).
Vizuāli plastiskās mākslas konkursu “MOCĪŠA DARBNĪCA – 16”
1. vieta: Annija Upīte (6.c klase), Oskars Veinbegs (6.klase), Kristīne Roberta (6.klase)
1. vieta: Dāvis Mitrovskis (8.c klase), Rihards Edgars Matuļēvičs (7.klase)
1. vieta: Atis Matuzelis (8.klase), Ārons Burkēvičs (7.klase)
3.viet: Samuēls Kozlovskis (3.klase)
3.vieta: Rinalds Audzēvičs (9.klase)
3.vieta: Adrians Barans (8.klase)
Konkursā “Daba mums apkārt. Pļava – 16”.
1. vieta: Rihards Rozentāls – Lejnieks, Jānis Rozentāls – Lejnieks, Kendija Kristiāna Bērziņa, Sandra
Mizgina,
1. vieta: Ārons Burkēvičs, Elizabete Jirgena, Atis Matuzelis,
2. vieta: Ginta Anna Štolce, Rihards Edgars Matuļēvičs,
2. vieta: Annija Upīte, Samuēls Kozlovskis, Roberts Andersons,
2. vieta: Elizabete Ķirse, Nikola Ansone, Mārtiņš Brivņa, Samuēls Kozlovskis, Roberts Andersons.
Pulciņā “Skolēnu mācību uzņēmums” skolēni izmantoja iespēju piedalīties konkursos attālināti un arī
sasniedza labus rezultātus. JLA konkursā “Biznesa pasakas ar laimīgām beigām“, Rinalds Audzēvičs
viens no veiksmes stāstu grāmatas līdzautoriem.
JLA konkursā, Samuēls Kozlovskis ieguvis atzinības rakstu par piedalīšanos finanšu pratības konkursā
„Mana vārdnīciņa”.

2020./2021.mācību gads

Žurnālistikas pulciņš: “Es un grāmata”, Limbažu Galvenā bibliotēka, septembris – oktobris, Ginta Anna Štolce, Elizabete Jirgena, Henriks Lipejs. “Raiņa dzejas vārdnīca”, Raiņa muzejs “Jasmuiža”, 12.05.21., Ieva Liāna Braune, Samanta Guste.

Lietišķās mākslas pulciņš: “Es dzīvoju pie jūras 2021”, Jūrmalas mākslas skola, 02.05.21., Dženeta Putniņa.
“Man pašam savs”, 01.02.21., “Zaļā josta”, Ginta Anna Štolce, Elizabete Jirgena, Elizabete Ķirse.
“Uzzīmē savu tiesībsargu!”, 17.05.21., Tiesībsargs, 1.-4. klase.

Vizuālās mākslas pulciņš: Bērnu un jauniešu vizuālas un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Mocīša darbnīca – 15”, BJC “IK Auseklītis”, 1.pakāpes diploms: Samanta Guste, Ieva Liāna Braune, Kristīne Roberta. 3.pakāpes diploms – Kārlis Gatis Štolcs, pateicība – Samuēls Kozlovskis.
Bērnu un jauniešu vizuālas un vizuāli plastiskās mākslas konkurss – izstāde “Daba mums apkārt. Pļava 15”, 1.pak. diploms: Kristīne Roberta, Ieva Liāna Braune, Samanta Guste. Limbažu novada vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas darbu konkurss “Zeme mūsu rokās”. XIX Starptautiskais vizuālās mākslas konkurss “Es dzīvoju pie jūras”.

Sporta pulciņš: Speciālo skolu sporta spēles “Mēs varam 2020”, Valmiera, 05.09.21. Ziemeļvidzemes pamatskola. K. Bērziņa, H. Lipejs, E. Jirgena, A. Matuzelis, A. Barans, K. Āboltiņa, J. Vīksne – Ozoliņa, R. Lindenbergs

Skolēnu mācību uzņēmums: “Mana vārdnīciņa”, 15.04.21., JA Latvia, Samuēls Kozlovskis (2.kl.), Roberts Andersons (3.kl.); “Biznesa pasaka”, 15.04.21., JA Latvia, Ginta Anna Štolce, Kārlis Gatis Štolcs, Rinalds Audzēvičs.

Informātikas pulciņš: Bebr[a]s konkursa atzinības raksti, 10.12.21. Rinalds Audzēvičs, Kristīne Roberta, Samanta Guste,
Oskars Veinbergs, Ieva-Liāna Braune.

Skolas dalība projektos: Skolas piens, e-twinigs, SMF, EKO skola.


2019./2020.mācību gads


Sasniegumi sportā:

Latvijas Speciālās Olimpiādes Vidzemes zonas sacensībās futbolā, Amatas novada Spāres pamatskolā, kuras notika 12. septembrī, mūsu zēnu futbola komanda ieguva godpilno 4. vietu. Neskatoties uz spēļu laikā gūtajām traumām, zēni neatlaidīgi cīnījās un atstāja aiz sevis 3 komandas. Lepojamies ar viņu sasniegumiem, neatlaidību un cīņassparu!


2018./2019.mācību gads

Mācību priekšmetu sasniegumi:
– Limbažu novada runas konkurss – I.L. Braune, K. Roberta – atzinība
– Limbažu novada runas konkurss – E. Jirgena – Pateicība
– Mājturības konkurss – K. Agejeva – 1.vieta
– Daiļrunātāju – I. Petkēvičs – pateicība
– „Es lepojos ar…” – E. Jirgena – Pateicība
– Iedvesmas grāmatas „Lieldienu konkurss” – E Jirgena, G. A. Štolce – Pateicība
– Garās pupas dzejnieku konkurss – E. Jirgena, G. A. Štolce, A. Barans, Dž. Burkēviča.
– Patriotiskās dzejas festivāls – A. Miškovska – 2.vieta
– Dzejas dienas – rakstos – Ķikulis, L. Kozlovska – pateicība

LSO Vidzemes zona florbolā – R. Ududa, A. Suščenko, V. Jirgens, R. Skulovs, G. Ķikulis – 3.vieta

LSO vieglatlētika
– G.A. Štolce – 1.vieta (tāllēkšana), 1.vieta. (60m)
– I.L. Braune – 1.vieta (500m), 3.vieta (60m)
– R. Stavro – 2.vieta (tāllēkšana), 3.vieta (60 m)
– R.Ududa – 2.vieta (800 m )

LSO Vieglatlētika – D. Mitrovskis 1.vieta (bumbiņmešanā), 1.vieta (60m), 2.vieta (Boče sacensībās Gaujienā)

-G.Ķikulis 1.vieta tālēkšana, 3.vieta 800 m

Novusa sacensības Rīgā
– R. Ududa – 1.vieta
– G.A. Štolce – 2.vieta
– G. Ķikulis – 3.vieta
– Mūzikas konkurss – G. Ķikulis – Pateicība

Boče – S. Mizgina, G.K. Štolcs – 2.vieta

C meiteņu apvienības futbols – G.A. Štolce, E. Jirgena, I. L. Braune, K. K. Bērziņa, K. Āboltiņa, A. Upīte – 2.vieta

Informātikas konkurss:
– I. Petkēvičs – Atzinība (datora uzbūvē)
– A. Suščenko – 2. vieta (ātrrakstīšanā)
– V. Jirgens – 3. vieta (ātrrakstīšanā)

Vidzemes reģiona vispārējās izglītības un speciālās izglītības 5-9. klašu ģeogrāfijas olimpiāde
– R. Stavro – Atzinība
– V. Jirgens – Atzinība
– K. Agejeva – Atzinība

Interešu izglītības sasniegumi 2018./2019.m.g.:
– „Es lepojos ar …” – I. L. Braune – 1.vietas diploms
– Festivāls – Ansamblis – Pateicība
– „Mocīšu darbnīca” – G. K. Štolcs – 1.vieta
– „Mocīšu darbnīca” – Grupu darbs – 2.vieta
– „Daba mums apkārt” – G.K. Štolcs, K. K. Bērziņa – 1.vieta
– „Pļava – 14 „ – S. Mizgina – atzinība
– „Saule vija zelta rotu” – Grupu darbs – 2.pakāpes diploms
– „Daba mums apkārt” – A. Miškovska – 1.vieta
– „Daba mums apkārt” – A. Lindenberga – 1.vieta
– “Manas pamattiesības Satversmē” R.Audzēvičs – pirmā Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeita Kristīne Čakste specbalva.

Izglītības iestāde lepojas:
– Organizēto mājturības un tehnoloģiju konkursu zēniem un meitenēm;
– Latvijas Republikas speciālo izglītības iestāžu 19. mākslinieciskās pašdarbības festivāls;
– Organizējam akciju “Sirds siltums no mājām” dāvājot dāvanas pansionāta iemītniekiem un 2 reizes gadā apciemojot ar svētku koncertiem Umurgā – “Cerība” un Pociemā “Pērle”;
– ZAAO konkursa rezultātiem;
– EKO izglītības iestādes statusu un zaļo karogu;
– Dalību Skatuves runas konkursā Limbažos vispārizglītojošajām programmām;
– Dalību konkursā “Balsis” Limbažos vispārizglītojošajām programmām;
– “Manas pamattiesības Satversmē” R.Audzēvičs – pirmā Latvijas prezidenta Jāņa Čakstes mazmazmeita Kristīne Čakste specbalva.